Oblíbené Kde koupit? Kontakt Můj účet
 • Zprávy

Všechny naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáháme vám rozvíjet vaše dovednosti prostřednictvím školení, našich výukových programů a našich odborných center. V našem centru pro stahování snadno najdete veškeré informace o výrobcích a předpisech týkajících se našich řad.

Naše poslání

Společnost Delta Plus již více než 45 let navrhuje, standardizuje, vyrábí a celosvětově distribuuje kompletní soubor řešení v oblasti osobních a kolektivních ochranných prostředků (OOP) na ochranu profesionálů při práci.

Rodinná historie

Naše historie

Regulační informace

PRÁVNÍ
INFORMACE

AKTUALIZACE 01/09/2023

Nacházíte se na stránkách Delta Plus. Group Vstupem na tyto stránky jejich uživatel souhlasí s platnými podmínkami používání.

Údaje o editorovi

Tato stránka je vlastnictvím společnosti Delta Plus Services.
Stránka je zeditována společností: Delta Plus Services

Společnost typu SAS (Société par actions simplifiée) s kapitálem 6 560 000 eur
Sídlo: ZAC La Peyrolière – BP140 – 84405 APT Cedex
Zapsaná v obchodním rejstříku města Avignon, vložka 529 319 980
SIRET: 529 319 980 000 23
DIČ: FR 15 529 319 980

Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33
E-mail: information@deltaplus.fr

Vedoucí publikace: J. Benoit
© DELTA PLUS 2023

Informace o hostiteli

Hosting sídla zajišťuje:
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: 04 90 74 20 33

Duševní vlastnictví – autorská práva

Stránka www.deltaplus.eu i veškerý její obsah, včetně názvu domény a veškerých textů, obrázků, log, grafik, videí, fotografií, rozvržení nebo jakéhokoli jiného charakteristického prvku, jsou majetkem společnosti DELTA PLUS nebo třetí strany, která společnosti DELTA PLUS poskytla právo takový obsah používat a/nebo distribuovat.
Tento soubor prvků představuje dílo podle definice Zákona o duševním vlastnictví a je v tomto smyslu chráněn autorským právem a jakýmkoli dalším právem duševního nebo průmyslového vlastnictví jím uznaným v závislosti na současné právní legislativě. Tato stránka a veškerý její obsah lze používat jen s předchozím oprávněním.
Jakékoli úpravy, vyobrazení a reprodukce v plném rozsahu nebo jejích částí pro jiné než soukromé účely jsou formálně zakázány. Tento zákaz se vztahuje na jakákoli média k tomuto účelu použita, jakýkoli postup reprodukce, vyobrazení a/nebo úpravy i na jakoukoli dobu.

Odpovědnost

Informace zveřejněné na webu jsou poskytovány pro informaci, nemají smluvní charakter a nezakládají odpovědnost společnosti Delta Plus Services. Mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Delta Plus si také vyhrazuje právo provést kdykoliv a bez předchozího upozornění vylepšení a/nebo změny na webu.

Společnost Delta Plus nenese odpovědnost za:

 • Veškeré druhy škod, přímých i nepřímých, vyplývajících z užívání webu Deltaplus.eu a zejména za veškeré provozní ztráty, obchodní nebo finanční ztráty, ztráty programů a/nebo údajů zejména v informačním systému uživatele.
 • Veškeré druhy škod, přímých i nepřímých, vyplývajících z obsahu a/nebo užívání internetových stránek souvisejících s webem Deltaplus.eu nebo stránek, na které by mohli mít uživatelé přístup z webu deltaplus.eu.
 • Opomenutí a/nebo chyby, které by mohl web obsahovat.

Uživatelé

Uživatelé tohoto webu jsou odpovědni za veškeré druhy škod, hmotné nebo nehmotné, přímé nebo nepřímé, způsobené třetím osobám, včetně společnosti Delta Plus, z důvodu protiprávního užívání nebo využívání samotného webu deltaplus.eu a/nebo některé z jeho součástí bez ohledu na příčinu a místo, kde ke škodám došlo, a ručí webu Deltaplus.eu des za důsledky stížností nebo kroků proti této společnosti. Uživatelé webu deltaplus.eu se vzdávají práva na jakoukoliv stížnost na společnost Delta Plus v případě, že na ně podají třetí osoby žalobu z důvodu protiprávního užívání nebo využívání samotného webu Deltaplus.eu

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ

AKTUALIZACE 01/09/2023

O jaké vaše osobní údaje se jedná?

Tento článek informuje účastníky o procesu sběru a využívání jejich osobních údajů a možnostech, které v této souvislosti mají. Osobní údaje jsou informace, které umožňují zjistit vaši totožnost jakožto fyzických osob nebo vás přímo nebo nepřímo rozpoznat. Může se jednat o příjmení, jméno, datum narození, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo … 

V rámci žádostí o informace
Když vyplňujete online formulář, žádost nebo anketu, tak nám můžete poskytnout své osobní údaje.
Jejich účelem je:
 • zaregistrovat vás jakožto účastníka;
 • kontaktovat vás za účelem podání informací, zejména o záležitosti(ech), v níž(ichž) jste nás kontaktovali a vyplnili online formulář, žádost nebo anketu;
 • odpovědět na vaše případné požadavky.
V rámci objednávek
Společnost Delta Plus shromažďuje údaje a provádí zpracování údajů, které mohou obsahovat osobní údaje v rámci realizace objednávek. Jsou registrovány v zákaznickém souboru a jsou nezbytné pro řízení vztahů se zákazníky, a to zejména pro zpracování, realizaci a řízení objednávek, průzkum, produkci, sledování požadavků a zákaznických souborů.

V rámci fakturace a účetnictví týkajících se zákazníků
Společnost Delta Plus provádí rovněž zpracování údajů, které mohou obsahovat osobní údaje, v rámci fakturace a účetnictví týkajících se zákazníků, zejména za účelem úhrady pohledávek, jež má vůči zákazníkům.
Společnost Delta Plus uchovává údaje jen po dobu nezbytnou pro činnosti, pro něž byly shromážděny, a dodržuje při tom platné předpisy. V oblasti účetnictví se uchovávají po dobu 10 let od ukončení účetního období. Aniž by tím byly dotčeny povinnosti týkající se uchovávání údajů nebo platné promlčecí lhůty, tak se údaje zákazníka uchovávají rovněž po dobu trvání smluvních vztahů a po dobu 10 let od jejich ukončení za účelem průzkumu.

Kdo může používat vaše osobní údaje?

Odpovědnost za zpracování údajů nese společnost Delta Plus. Přístup k osobním údajům je striktně omezen na zaměstnance společnosti odpovědné za zpracování údajů, oprávněné provádět toto zpracování z titulu jejich funkce. Shromážděné informace mohou být případně předány třetím osobám, které uzavřely s podnikem smlouvu na realizaci subdodavatelských činností, zejména poskytovatelům služeb pověřeným sledováním a úhradou pohledávek vůči zákazníkům, aniž by k tomu byl nutný souhlas zákazníků.
 
Přístup, změna, zrušení osobních údajů
Podle předpisů o ochraně údajů a v rámci omezení stanovených zejména články 12 až 22 GDPR:
– Mají osoby, jejichž údaje jsou shromažďovány, právo na přístup, opravu, vymazání a přenositelnost svých osobních údajů a také právo na zamítnutí zpracování z legitimního důvodu, přičemž své právo mohou uplatnit tak, že se obrátí na společnost odpovídající za zpracování údajů na následující poštovní nebo e-mailové adrese:
-    e-mailem na adresu rgpd@deltaplus.eu, ke kterému bude přiložena kopie (sken) průkazu totožnosti s podpisem,
-    dopisem na následující adresu: DELTA PLUS - ZAC la Peyrolière - BP 140 - APT (84400), ke kterému bude přiložena kopie průkazu totožnosti s podpisem.
Osoby, jejichž údaje jsou shromažďovány, právo podat stížnost na Státní komisi pro informatiku a svobody (CNIL).
Podle platných zákonů o ochraně osobních údajů a zejména podle Zákona o informatice a svobodách ze dne 6. ledna 1978 a Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016, které vstoupilo v platnost ke dni 25. května 2018, se společnost Delta Plus zavazuje, že přijme příslušná technická a organizační opatření, aby zaručila bezpečnost osobních údajů a práva osob, jejichž údaje byly shromážděny.

Délka zpracování osobních údajů ve společnosti DELTA PLUS
Shromážděné osobní údaje ukládá společnost DELTA PLUS pouze za účelem realizace žádostí o informace nebo online průzkumu a uchovává je po dobu nezbytně nutnou pro realizaci činností, pro něž byly shromážděny, a to v souladu s platnými předpisy.

Zpracování a ukládání osobních údajů
Shromažďování, zpracování a/nebo používání vašich osobních údajů provádí výhradně náš podnik, a to zejména proto, aby uspokojil vaše původní požadavky. Ukládání vašich osobních údajů provádí výhradně náš podnik. Po shromáždění se vaše osobní údaje předávají přes internet za použití 128 bitového šifrování SSL. Navíc nám můžete umožnit, abychom vám zasílali dokumenty s informacemi nebo newslettery. Toto povolení nám dáváte v rámci vašeho souhlasu při prvním zápisu.
Během průzkumů provádí naše společnost různé studie a odpovědi, které poskytnou respondenti, se statisticky zpracovávají v souladu s deontologickými normami pro společnosti provádějící průzkumy trhu a veřejného mínění.
Předané osobní informace se dále předávají jen s vašim souhlasem. V rámci zpracování vašich požadavků a používání našich služeb se může stát, že budeme muset předat informace subdodavatelům, kteří dostanou pouze informace nezbytné pro splnění jejich úkolů podle článku 35 Zákona ze dne 6. ledna 1978.
Osobní údaje účastníků zpracovává společnost Delta Plus nebo její subdodavatelé na území Evropské unie a tyto údaje nejsou převáděny do třetích zemí.

Koho kontaktovat ve věci osobních údajů?

S veškerými dotazy týkajícími se osobních údajů mohou účastníci kontaktovat pověřence pro ochranu údajů, který je oprávněn znát veškerou problematiku týkající se ochrany osobních údajů, na následující adrese: rgpd@deltaplus.eu
V případě, že na váš dotaz nedostanete uspokojivou odpověď, tak můžete podat stížnost na Státní komisi pro informatiku a svobody, která je regulačním orgánem ověřeným zajištěním dodržování Nařízení o ochraně osobních údajů ve Francii, a to přímo na webu https://www.cnil.fr/fr/agir nebo poštou na následující adrese: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Zásady používání souborů cookie

AKTUALIZACE 01/09/2023

Pro hledání na webu musíte mít nastaven váš vyhledávač tak, aby akceptoval „session cookies“ nebo „dočasné cookies". Cílem těchto cookies je umožnit nákup a jsou zničeny okamžitě po ukončení vaší návštěvy webu. Nejedná se o „persistentní cookies“, jejichž užívání zakazujeme.

Vítejte na webu www.deltaplus.eu, provozovaném zjednodušenou akciovou společností Delta Plus Services.

Abychom mohli odpovídat na otázky o způsobech užívání cookies na našem webu, které si můžete položit, zejména na otázky o původu a užívání informací o vyhledávání zpracovávaných při příležitosti vaší návštěvy webu, tak jsme připravili tuto tabulku podle doporučení uvedených v „Průvodci po osvědčených postupech týkajících se užívání reklamních cookies“, vypracovaném Francouzským svazem přímého a digitálního marketingu.
Web www.deltaplus.eu užívá cookies, abychom vám mohli poskytovat individuálně více služeb a informací a uspokojovat tak lépe vaše požadavky.

 

Co je to soubor cookie?

Při používání stránky www.deltaplus.eu se informace týkající se aktivity vašeho zařízení (počítače, tabletu, chytrého telefonu atd.) na naší stránce pravděpodobně ukládají na vašem zařízení ve formě textových souborů, kterým se říká „cookies“. Je pravděpodobné, že informace obsažené v souboru cookie bude číst a upravovat jen samotný tvůrce souboru cookie. 

Jaké soubory cookie používáme?

 • Výhradně nezbytné soubory cookie
Existuje seznam souborů cookie, které jsou k používání našich stránek nezbytné; konkrétně vám umožňují přidávat položky do nákupního košíku, získáváte díky nim přístup do části pro zákazníky atd.
Například:
 
COOKIE POPIS
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Identifikátor návštěvy weby umožňující spojit informace z návštěvy webu ze strany uživatele internetu
PUSHINFOhome-cnil-message Umožňuje uchovat vaše volby týkající informací o přítomnosti cookies na našem webu.
COOKIE_SUPPORT, LANG Umožňuje stanovit, zda váš prohlížeč akceptuje cookies nebo ne.
GUEST_LANGUAGE_ID Umožňuje uchovat jazyk prohlížení na webu.
SITE Umožňuje uchovat URL webu Delta Plus, který si prohlížíte.
COMPANY_ID, USER_UUID Když jste připojeni, umožňuje uchovat technický identifikátor vaší uživatelské návštěvy.

Delta Plus užívá následující cookies: 
 • Analytické cookies
I když na webu deltaplus.eu existuje „uživatelský účet“ a stránky s omezeným přístupem, tak na tomto webu jsou nainstalovány pouze analytické cookies a výkonnostní cookies.
Analytické cookies shromažďují údaje o užívání našich internetových stránek. Pomáhají nám zlepšovat fungování našeho webu, dovědět se, které části webu zajímají nejvíce naše zákazníky, a dovědět se více o účinnosti našich reklamních kampaní. To vše nám pomáhá, abychom umožnili našim uživatelům zlepšovat jejich návštěvy našeho webu.
Používáme analytické/výkonnostní cookies, abychom:
Mohli, když se připojíte na náš web, instalovat jednotlivé cookies na váš terminál, aby nám to umožnilo rozpoznat váš prohlížeč po dobu platnosti příslušných cookies a aby nám to umožnilo:
 • vytvořit statistiky a počty návštěv a užívání jednotlivých částí tvořících náš web, což nám umožňuje zvýšit zájem o naše služby a zlepšit jejich ergonomii;
 • přizpůsobit prezentaci našeho webu znázornění na vašem terminále (používaný jazyk, rozlišení displeje, používaný operační systém atd) během vaší návštěvy na webu www.deltaplus.eu, a to podle zařízení a znázorňovacích programů nebo čteček, které váš terminál obsahuje;
 • zapamatovat si informace o formuláři, který jste na našem webu vyplnili (zápis nebo přístup na váš účet), nebo o produktech, službách nebo informacích, které jste si na našem webu vybrali (sjednaná služba, obsah vašeho objednávkového košíku atd.); 
 • zajistit vám přístup do vyhrazených a osobních prostor na našem webu, jako je prostor pro přístup s identifikátorem;
 • přijmout bezpečnostní opatření například v případě, kdy jste požádáni, abyste se znovu po určitém čase připojili k určitým informacím nebo službám;
 • zjistit chování návštěvníků s cílem zlepšit náš web.

Jak dlouho jsou cookies uloženy ve vašem zařízení?

Naše analytické cookies jsou permanentní. Používáme je proto, abychom lépe poznali chování návštěvníků po delší dobu a mohli vám poskytnout služby, o které jste žádali na základě personalizace internetových stránek a uloženého obsahu. Tyto cookies mohou být uloženy na vašem počítači po dobu 24 hodin podle úkolu, který pomáhají plnit.

Správa nebo vymazání cookies

Prostřednictvím svého internetového prohlížeče si můžete své cookies spravovat. Váš prohlížeč můžete kdykoliv konfigurovat tak, aby vás vždy informoval o každém přijetí cookies. To vám umožní, abyste se sami rozhodli, zda cookies přijmete či nikoliv. Cookies nemohou nikdy přečíst údaje z vašeho pevného disku a můžete je ve vašem počítači kdykoliv zrušit. Více informací o tomto tématu můžete najít na záložce pomoc.

Jak dezaktivovat/aktivovat cookies na našem webu?
Níže vám vysvětlíme, jak spravovat cookies na vašem počítači prostřednictvím nejdůležitějších internetových vyhledávačů.

 • Google Chrome

V menu Parametry zvolte „Znázornit rozšířené parametry“, dole na stránce klikněte na „Parametry obsahu“ v části Důvěrné. Části nacházející se nahoře na stránce, která se objeví, vám poskytne více informací o cookies a umožní vám nainstalovat ty cookies, které chcete. Umožní vám také zrušit nyní uložené cookies.

 • Mozilla Firefox

V menu Nástroje zvolte „možnosti“, zvolte záložku Soukromí v okně Možnosti. V rozvíjejícím se menu zvolte „použít personalizované parametry pro historii“. Objeví se možnosti pro cookies a můžete si vybrat, zda je povolíte nebo odmítnete tak, že zatrhnete příslušnou možnost.

 • Internet Explorer 6+

V menu Nástroje si zvolte „Možnosti internetu“, klikněte na záložku Důvěrné. Uvidíte důvěrné parametry s šesti volbami, které vám umožňují kontrolovat počet nahraných cookies: Blokovat všechny cookies, Vysoké, Středně vysoké, Průměrné (chybí úroveň), Nízké a přijmout všechny cookies.

 • Navigateur Safari

V rozvíjejícím se menu zvolte možnost „Preference“, otevřete záložku Bezpečnost. V části „přijmout cookies“ si vyberte to, co chcete.

Všechny ostatní prohlížeče

Pokud požadujete více informací o tom, jak spravovat cookies prostřednictvím jiných prohlížečů, tak nahlédněte do naší dokumentace nebo do online souborů s pomocí.