Αγαπημένα Πού μπορώ να το αγοράσω; Επικοινωνία Ο λογαριασμός μου
  • Νέα

Λύσεις ατομικής προστασίας από την κορυφή ως τα νύχια

Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τις γυναίκες και τους άνδρες στην εργασία. Για την προσπάθεια αυτή, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις ατομικής και συλλογικής προστασίας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε τα νέα προϊόντα μας

Λύσεις προσαρμοσμένες στον κλάδο σας

Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τις γυναίκες και τους άνδρες στην εργασία. Για την προσπάθεια αυτή, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις προσωπικής και συλλογικής προστασίας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Δείτε όλους τους τομείς

Ανακαλύψτε το νέο μας βιβλίο "Utilities"

Όλη η τεχνογνωσία μας στην υπηρεσία σας

Σας βοηθάμε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας μέσω της κατάρτισης, των σεμιναρίων μας και των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης μας. Το κέντρο λήψης μας διευκολύνει την εύρεση όλων των πληροφοριών για τα προϊόντα και τις κανονιστικές διατάξεις των σειρών μας.

Η αποστολή μας

Για περισσότερα από 45 χρόνια, η Delta Plus σχεδιάζει, τυποποιεί, κατασκευάζει και διανέμει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα πλήρες σύνολο λύσεων στον τομέα των ατομικών και συλλογικών μέσων προστασίας (ΜΑΠ) για την προστασία των επαγγελματιών στην εργασία.

Οικογενειακό ιστορικό

Η ιστορία μας

#
Αξεσουάρ οροφής

Χάρη στην τεχνογνωσία των ομάδων μας, μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα υποστήριξης εξοπλισμού.
Οι κατασκευές αυτές, που παράγονται στα εργαστήριά μας, κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου κατά παραγγελία, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις σας.

#
Filtres 327 Results
είδος
Φίλτρο
header
Κατηγορία προϊόντος
Προστασια κεφαλησ
Προστασία κεφαλής
Προστασία αυτιών
Προστασία των ματιών
Αναπνευστική προστασία
Προστασια των χεριων
Προστασία στην κοπή
Θερμική προστασία
Χημική προστασία
Μηχανική προστασία για έργα ακριβείας
Μηχανική προστασία για έργα πολλαπλών χρήσεων
Μηχανική προστασία για βαριές εργασίες
Προστασια για το σωμα
Ειδικα τεχνικα ενδυματα
Ενδύματα σύντομης χρήσης
Αντιπτωτικη προστασια
Αγκύρωση-συντήρηση κατά την εργασία
Συγκράτηση του σώματος
Αντιπτωτικά συστήματα
Αιώρηση
Various protections
Ergonomics
Road signalling
Skin protection
Τομέας δραστηριότητας
Γεωργία Δασική βιομηχανία Αλιεία
Κατασκευαστικός κλάδος
Υπηρεσίες για εταιρείες
Βιομηχανία τροφίμων
Μεταποιητική βιομηχανία
Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου Πετροχημική βιομηχανία Εξορυκτική βιομηχανία
Άλλοι τομείς
Μεταφορές Αποθήκευση
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Ενέργεια
Κίνδυνοι
Κίνδυνοι

Why Do You Need to Protect Your Head?

In numerous professional and hazardous settings, the importance of head protection can't be overstated. This crucial aspect of safety is not only a matter of occupational health but also a matter of personal wellbeing. Your head houses essential organs, including the brain and eyes - the command centre of your body. Any damage inflicted can result in severe, often irreversible, consequences, impairing senses, and even leading to life-threatening injuries.

The necessity for head protection becomes more acute in environments like construction sites, manufacturing units, and utility services, where potential hazards like falling objects, flying debris, and accidental impact are commonplace. Furthermore, specific job roles such as welding or tasks involving exposure to harmful substances demand adequate headgear for protection against sparks, heat, chemical splashes, and hazardous airborne particles.

The necessity for robust head protection extends beyond mere compliance with safety standards such as those set by OSHA. It is about safeguarding workers, ensuring their safety, and promoting a healthy working environment. Therefore, head protection becomes an integral component of personal protective equipment (PPE).

How Do You Choose Hearing Protection?

One of the first steps is to understand the noise level you are exposed to, measured in decibels (dB). If the noise level is consistently above 85 dB, hearing protection is necessary, as prolonged exposure to such conditions can lead to hearing loss. Sound meters can help determine the exact noise level on the worksite.

The type of noise – whether it's continuous, intermittent, or impact – also plays a part in the decision-making process. Continuous noises like machinery hum might require different protection than sudden, loud noises such as a gunshot or a hammer striking an object.

Also, the Noise Reduction Rating (NRR) of the hearing protector is a vital factor. NRR is a measure of how much a hearing protection device can reduce the noise level. The higher the NRR, the greater the noise attenuation.

Comfort and convenience should not be overlooked. Earplugs or earmuffs that fit poorly or are uncomfortable are less likely to be worn consistently. Look for options like molded earplugs or adjustable earmuffs to ensure a good fit.

Lastly, consider the environment and the nature of the work. In warm, high-activity situations, earplugs may be a better option due to less heat trapping. In contrast, earmuffs can be more suitable for cooler environments and jobs that require intermittent hearing protection.

To sum up, when choosing hearing protection, evaluate the worksite's decibel level, the noise type, the NRR of the protector, comfort, and the nature of your work environment.

Why Wear a Respiratory Mask in the Building Industry?

The importance of using respiratory protective equipment, including masks, in the building industry cannot be overemphasized. Despite being often overlooked, respiratory protection is critical to the health and safety of workers exposed to various airborne hazards.

In the building industry, workers are frequently exposed to dust, fumes, gases, vapors, and other potentially hazardous particles. These contaminants can lead to serious respiratory health problems such as lung diseases, asthma, and even cancer. Consequently, it is vital to utilize respiratory protection like masks to prevent inhalation of these harmful substances.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) regulations mandate the use of appropriate respiratory protective equipment to ensure the safety and health of workers. The use of respiratory masks is essential when adequate ventilation is not possible or when the concentration of hazardous substances exceeds permissible exposure limits.

Respiratory masks help filter out these airborne contaminants, allowing the wearer to breathe safely. They act as a protective barrier, ensuring the air you breathe is clean and free from harmful particles.

As a leading provider of personal protective equipment, Delta Plus is committed to offering a comprehensive range of respiratory masks suitable for use in various environments within the building industry. Whether it's for protection against dust during demolition or insulation works, or fumes from welding and painting tasks, our masks are designed to offer optimal fit, comfort, and protection.

Why Wear Safety Glasses?

The decision to wear safety glasses can mean the difference between safeguarding your vision or risking potential harm. Ensuring eye protection is particularly crucial in work environments where there's exposure to occupational hazards.

Safety glasses are designed to shield your eyes from a multitude of threats. One of the most common are flying debris or particles, often encountered in jobs involving woodworking, metal grinding, or other similar tasks. Safety eyewear serves as a physical barrier, preventing these objects from making harmful contact with your eyes.

Besides physical threats, safety glasses can protect against chemical hazards too. In certain industries, like healthcare or chemical manufacturing, there's a high risk of contact with dangerous substances. Safety eyewear can prevent chemical splashes from reaching the eyes, protecting them from potential burns or irritation.

Safety glasses with UV-protection are invaluable for workers often exposed to the sun. Prolonged UV exposure can lead to conditions like cataracts or photokeratitis. By filtering out harmful UV radiation, safety glasses safeguard not just your vision, but also the health of your eyes.

Another benefit of safety glasses is the ability to mitigate glare, often an issue in brightly lit environments or outdoors. Anti-glare coatings on safety eyewear can reduce eye strain and improve comfort.

Even for those with vision correction needs, prescription safety glasses ensure that workers don't have to compromise on either vision or protection.

In conclusion, wearing safety glasses is an easy yet vital step in preserving your eye health, preventing a wide range of possible eye injuries in various work environments.

What are the Different Types of Head Protection?

Diverse types of head protection gear are available, each tailored to protect against specific risks and job requirements. Recognizing the right protective gear for a task ensures optimal protection and compliance with safety standards.

Glasses

Among the essential elements of head protection are safety glasses. They provide a vital barrier against numerous risks, such as flying debris, chemical splashes, dust, and harmful ultraviolet radiation. The safety eyewear comes in different forms, from safety glasses and goggles to full-face visors, each offering a different degree of face protection based on the exposure risk.

Helmets

Hard hats, or safety helmets, are vital for protecting against falling objects and accidental impact. These helmets, made with a sturdy shell and a shock-absorbing lining, are the first line of defense in high-risk environments. Variants include helmets with a brim for sun protection, reflective hard hats for better visibility in low-light conditions, and vented hard hats for improved comfort and ventilation.

Hearing protection

In environments where noise levels can pose a risk, earmuffs and earplugs become an essential part of head protection. They help to reduce the intensity of sound reaching the eardrum, helping to prevent noise-induced hearing loss and tinnitus.

Breathing protection

Respiratory protective equipment such as respirators, masks, and disposable face covers become indispensable in environments with airborne contaminants. These tools filter out harmful particles, gases, or vapors, ensuring the wearer breathes in clean, safe air. The options range from simple dust masks to full-face respirators, depending on the hazard level. 

Understanding these various types of head protection is crucial in selecting the right gear for your specific needs.

Example Text

Example Rich Text