Cała nasza wiedza do usług

Pomagamy rozwijać umiejętności poprzez szkolenia, samouczki i centra wiedzy specjalistycznej. Nasze centrum pobierania ułatwia znalezienie wszystkich informacji o produktach i przepisach dotyczących naszej oferty.

Nasza misja

Od ponad 45 lat Delta Plus projektuje, standaryzuje, produkuje i dystrybuuje na całym świecie pełen zestaw rozwiązań w zakresie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (ŚOI) w celu ochrony profesjonalistów w pracy.

Historia rodziny

Nasza historia

Informacje dotyczące przepisów

INFORMACJE
PRAWNE

AKTUALIZACJA 01/09/2023

Użytkownik jest połączony aktualnie z witryną Grupy Delta Plus. Korzystając z witryny użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych warunków użytkowania.

Nota redaktorska

Niniejsza witryna jest własnością firmy Delta Plus Services.
Redaktorem witryny jest: Delta Plus Services

SAS o kapitale 6 560 000 EUR
Siedziba główna: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Awinionie pod numerem 529 319 980
SIRET: 529 319 980 000 23
Nr VAT: FR 15 529 319 980

Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33
E-mail: information@deltaplus.fr

Dyrektor ds. publikacji: J. Benoit
© DELTA PLUS 2023

Dane hosta

Ta witryna jest hostowana przez:
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: 04 90 74 20 33

Własność intelektualna – Prawo autorskie

Witryna www.deltaplus.eu, jak również cała treść, w tym nazwa domeny oraz wszelkie materiały tekstowe, zdjęcia, logotypy, grafiki, filmy wideo, zdjęcia, układ graficzny lub jakiekolwiek inny wyróżniające elementy, stanowią własność DELTA PLUS lub strony trzeciej, która udzieliła DELTA PLUS prawa do ich wykorzystania i/lub dystrybucji.
Powyższa całość stanowi utwór w rozumieniu kodeksu własności intelektualnej i podlega w tym zakresie ochronie prawa autorskiego oraz wszelkim innym uznanym przez nie prawom własności intelektualnej lub przemysłowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszą witrynę i całą jej zawartość można wykorzystywać wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody.
Jakakolwiek modyfikacja, przedstawianie i powielanie w całości lub w części do użytku innego niż prywatny są formalnie zabronione. Zakaz ten ma zastosowanie bez względu na nośnik, proces powielania, przedstawiania i/lub modyfikacji oraz niezależnie od czasu trwania.

Zakres odpowiedzialności

Informacje podawane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią umowy i nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności Delta Plus Services. Mogą ulec zmianie lub zostać zaktualizowane bez uprzedzenia. Delta Plus zastrzega sobie także prawdo do wprowadzania ulepszeń i/lub modyfikacji w witrynie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Delta Plus nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Szkody dowolnego typu, bezpośrednie lub pośrednie, będące następstwem korzystania z witryny Deltaplus.eu, a w szczególności wszelkie straty operacyjne, finansowe lub handlowe, utratę oprogramowania i/lub danych, w szczególności w systemie informatycznym użytkownika.
 • Szkody dowolnego typu, bezpośrednie lub pośrednie, związane z treścią i/lub korzystaniem z witryn internetowych powiązanych z witryną Deltaplus.eu albo takie, do których użytkownicy mogą mieć dostęp za pośrednictwem witryny deltaplus.eu.
 •  Pominięcia i/lub błędy, które mogą znajdować się w witrynie.

Użytkownicy

Użytkownik niniejszej witryny ponosi odpowiedzialność za wszelkiego typu szkody, materialne lub niematerialne, bezpośrednie lub pośrednie, wyrządzone dowolnej osobie trzeciej, w tym Delta Plus, będące następstwem nielegalnego korzystania z witryny deltaplus.eu lub jednego z jej elementów, niezależnie od przyczyny i miejsca wystąpienia tego typu szkody i zabezpiecza Deltaplus.eu przed następstwami reklamacji lub działań, których w związku z tym mogłaby stać się przedmiotem. Użytkownik witryny deltaplus.eu zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń w stosunku do Delta Plus w razie postępowania wszczętego przez osobę trzecią przeciw Delta Plus w związku z użytkowaniem i/lub nielegalnym korzystaniem z witryny Deltaplus.eu

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA JEST DLA NAS WAŻNA

AKTUALIZACJA 01/09/2023

Co to są dane osobowe użytkownika?

W niniejszym punkcie zawarte są informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników oraz praw, jakie im w związku z tym przysługują. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie użytkownika jako osoby fizycznej i jego bezpośredniego lub pośredniego rozpoznania. To może być nazwisko, imię, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu itp. 

Prośba o udzielenie informacji
W trakcie wypełniania formularza, wniosku lub ankiety online użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych.
Posłużą one do:
 • zarejestrowania użytkownika jako uczestnika;
 • kontaktowania się z użytkownikiem w celu przekazania informacji, w szczególności na tematy w sprawie których użytkownik skontaktował się z nami, wypełniając formularz, wniosek lub ankietę online;
 • udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania użytkownika.
Składanie zamówienia
Delta Plus gromadzi i przetwarza w ramach realizacji zamówień dane, które mogą obejmować dane osobowe. Są one rejestrowane w zbiorze danych klientów i niezbędne do zarządzania relacjami z klientem, w szczególności do przetwarzania i realizacji zamówień i zarządzania nimi oraz prospekcji, produkcji i monitorowania zamówień i dokumentacji klientów.

Fakturowanie i rozliczenia księgowe z klientem
Delta Plus przetwarza także dane, które mogą obejmować dane osobowe w ramach fakturowania i rozliczeń księgowych z klientem, w szczególności w celu windykacji należności od klientów.
Delta Plus przechowuje dane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia operacji, do których zostały zgromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane związane z księgowością są przechowywane przez 10 lat od zamknięcia roku obrachunkowego. Bez uszczerbku dla obowiązków przechowywania i obowiązujących okresów przedawnienia, dane Klienta są również przechowywane przez okres trwania stosunku umownego i 10 lat po jego ustaniu w celach prospekcyjnych.

 

Kto może wykorzystywać dane osobowe użytkownika?

Administratorem danych jest Delta Plus. Dostęp do danych osobowych będzie ściśle ograniczony do pracowników administratora danych, upoważnionych do ich przetwarzania ze względu na zajmowane stanowiska. Zgromadzone informacje będą mogły być ewentualnie przekazane osobom trzecim związanym z firmą umową podwykonawczą, w szczególności usługodawcom odpowiedzialnym za monitorowanie lub windykację należności od klientów, bez konieczności uzyskiwania zgody klienta.
 
Uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie zmian i usuwanie danych osobowych
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie określonym w szczególności w artykułach od 12 do 22 RODO:
– Osoby, który gromadzone dane dotyczą, mają prawo do uzyskania do nich dostępu, sprostowania tychże danych, ich usunięcia i przeniesienia, jak również mają prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu z uzasadnionych względów. Mogą skorzystać z przysługujących im praw, kontaktując się z administratorem danych pod następującym adresem:
–    poczty e-mail: rgpd@deltaplus.eu, dołączając kopię (skan) podpisanego dokumentu tożsamości,
–    lub tradycyjnym: DELTA PLUS - ZAC la Peyrolière - BP 140 - APT (84400), dołączając kopię podpisanego dokumentu tożsamości.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo złożyć skargę w CNIL.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z ustawą o technologiach informatycznych i swobodach z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r., Delta Plus zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych oraz prawa osób, których dane są gromadzone.

Okres przetwarzania danych osobowych przez DELTA PLUS
Zgromadzone dane osobowe są przechowywane przez DELTA PLUS wyłącznie w celu realizacji prośby o udzielenie informacji lub ankiety online, a ich przechowywanie nie wykracza poza okres wymagany do osiągnięcia celów, do których zostały zgromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych
Gromadzenie, przetwarzanie i/lub wykorzystywanie danych osobowych użytkownika jest zastrzeżone wyłącznie dla naszego przedsiębiorstwa, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na pierwotne zapytanie użytkownika. Przechowywanie danych osobowych użytkownika leży wyłącznie w gestii naszego przedsiębiorstwa. Po zgromadzeniu dane osobowe użytkownika są przesyłane przez Internet przy użyciu 128-bitowego szyfrowania SSL. Ponadto użytkownik może nas upoważnić do przesyłania materiałów informacyjnych lub newsletterów. To upoważnienie jest udzielane przez użytkownika przy pierwszej rejestracji.
Różne badania przeprowadzane w ramach ankiet i odpowiedzi udzielanych przez respondentów będą przetwarzane statystycznie, zgodnie z kodeksem etycznym firm zajmujących się badaniem rynku i opinii.
Przekazane dane osobowe nie zostaną ujawnione bez zgody użytkownika. W ramach przetwarzania pytań użytkownika i korzystania z naszych usług, możemy być zmuszeni do ujawnienia danych zatrudnionym przez nas podwykonawcom, którzy otrzymają wyłącznie dane niezbędne do wywiązania się ze swojego zadania, zgodnie z artykułem 35 ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r.
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez firmę Delta Plus lub jej podwykonawców na obszarze Unii Europejskiej i nie są przekazywane państwom trzecim.

Z kim należy się kontaktować w sprawie danych osobowych?

Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora danych osobowych, który jest upoważniony do zapoznawania się ze wszystkimi kwestiami dotyczącymi danych osobowych, pod następujący adres e-mail: rgpd@deltaplus.eu
W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi na zadane pytanie użytkownik może złożyć reklamację w krajowej komisji ds. informatyki i swobód (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), która jest organem regulacyjnym odpowiedzialnym za egzekwowanie rozporządzenia o ochronie danych osobowych we Francji, bezpośrednio w witrynie internetowej https://www.cnil.fr/fr/agir lub pocztą pod następującym adresem: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Polityka plików cookie

AKTUALIZACJA 01/09/2023

Aby przeglądać witrynę należy skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała „pliki sesyjne cookie” lub „tymczasowe pliki cookie”. Tego typu pliki cookie mają na celu umożliwienie zakupu i są usuwane po opuszczeniu witryny. Nie są to „trwałe pliki cookie”, których nie stosujemy.

Witamy w witrynie www.deltaplus.eu, której wydawcą jest SAS Delta Plus Services.

Aby udzielić użytkownikowi odpowiedzi na pytania o sposoby wykorzystywania plików cookie w naszej witrynie, w szczególności dotyczące pochodzenia i wykorzystywania danych o sposobie przeglądania przetwarzanych przy okazji odwiedzin w naszej witrynie, przygotowaliśmy tę rubrykę zgodnie z zaleceniami „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie stosowania marketingowych plików cookie” (Guide de bonnes pratiques concernant l'usage de cookies publicitaires), który został opracowany pod egidą Union Française du Marketing Direct & Digital.
W trosce o zapewnienie użytkownikowi większej liczby usług i spersonalizowanych treści oraz lepiej zaspokoić jego oczekiwania, witryna www.deltaplus.eu wykorzystuje pliki cookie.

 

Czym są pliki cookie?

W trakcie przeglądania witryny www.deltaplus.eu informacje dotyczące poruszania się użytkownika (za pomocą terminala, takiego jak komputer, tablet, smartfon itd.) po naszej witrynie zostaną prawdopodobnie zarejestrowane w plikach tekstowych zwanych „cookie”, instalowanych na terminalu użytkownika. Wyłącznie wydawca pliku cookie może odczytać lub zmodyfikować zawarte w nim informacje.

Jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane?

 • Niezbędne pliki cookie
Istnieje lista plików cookie niezbędnych do korzystania z naszej witryny, które umożliwiają w szczególności dodawanie przedmiotów do koszyka, dostęp do strefy klienta itd.
Kilka przykładów:
 
COOKIE OPIS
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Identyfikator sesji używany do łączenia informacji o sesji użytkownika.
PUSHINFOhome-cnil-message Umożliwia zachowanie wyboru użytkownika dotyczącego wyświetlania okienka informacyjnego o wykorzystywaniu plików cookie w naszej witrynie.
COOKIE_SUPPORT, LANG Umożliwia ustalenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie czy nie.
GUEST_LANGUAGE_ID Umożliwia zachowanie języka przeglądania w witrynie.
SITE Umożliwia zachowanie przeglądanego adresu URL witryny Delta Plus.
COMPANY_ID, USER_UUID Kiedy użytkownik jest zalogowany, umożliwia zachowanie identyfikatora technicznego sesji użytkownika.

Te pliki cookie są umieszczane przez Delta Plus.
 • Analityczne pliki cookies
Nawet jeżeli w skład witryny deltaplus.eu wchodzi obszar „konto klienta” i strony z ograniczonym dostępem, pliki cookie umieszczone w tej witrynie są wyłącznie analitycznymi i wydajnościowymi plikami cookie.
Analityczne pliki cookie gromadzą dane dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej. Pomagają nam ulepszać funkcjonowanie naszej witryny, to znaczy przekonać się, które jej części cieszą się największym zainteresowaniem klientów i dowiedzieć się więcej na temat skuteczności naszych kampanii promocyjnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej witryny.
Wykorzystujemy analityczne/wydajnościowe pliki cookie w następujących celach:
Po połączeniu się z naszą witryną możemy instalować różne pliki cookie w urządzeniu użytkownika, które umożliwią nam rozpoznawanie jego przeglądarki w trakcie ważności danego pliku cookie, co umożliwi nam:
 • sporządzanie statystyk i raportów nt. częstotliwości odwiedzin i korzystania z różnych elementów składających się na naszą stronę, co pozwoli nam poprawić atrakcyjność i ergonomię naszych usług;
 • dostosowywanie prezentacji naszej witryny do preferencji wyświetlania urządzenia użytkownika (język, rozdzielczość, system operacyjny itp.) w czasie odwiedzania witryny www.deltaplus.eu, w zależności od sprzętu i oprogramowania do przeglądania lub odczytu dostępnych na urządzeniu użytkownika;
 • przechowywania informacji dotyczących formularza wypełnionego w witrynie (rejestracja lub dostęp do konta) albo produktów, usług lub informacji wybranych w naszej witrynie (subskrybowana usługa, zawartość koszyka itp.) 
 • Udostępniania użytkownikowi obszarów zarezerwowanych i osobistych naszej witryny, takich jak Strefa Pro za pomocą identyfikatorów;
 • wdrażania środków bezpieczeństwa, na przykład po zaproszeniu użytkownika do ponownego zapoznania się z daną treścią lub usługą po upływie określonego czasu;
 • identyfikowania zachowań odwiedzających naszą witrynę, aby ją doskonalić.

Jak długo pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika?

Nasze analityczne pliki cookie są plikami trwałymi. Wykorzystujemy je do lepszego poznania zachowań odwiedzających naszą witrynę w dłuższym okresie albo do zrealizowania zamówionych przez użytkownika usług wraz z personalizacją witryny internetowej i przechowywanych treści. Te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika przez 24 godziny, w zależności od zadania, które mają wykonać.

Zarządzanie plikami cookie lub usuwanie ich

Plikami cookie można zarządzać za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownik może w dowolnym momencie skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby powiadamiała go o każdym umieszczonym pliku cookie. Dzięki temu będzie w stanie zdecydować, czy zaakceptować plik cookie czy nie. Pliki cookie nie mogą w żadnej sytuacji odczytywać danych z dysku twardego i można je usunąć z komputera w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Pomoc” przeglądarki.

Jak wyłączyć/włączyć pliki cookie w naszej witrynie?
Poniżej wyjaśniamy, jak zarządzać plikami cookie na swoim komputerze za pomocą głównych przeglądarek internetowych.

 • Google Chrome

W menu „Ustawienia” wybrać „Pokaż ustawienia zaawansowane” u dołu strony i kliknąć przycisk „Ustawienia treści” w sekcji „Prywatność”. Wyświetli się sekcja u góry strony, która zawiera więcej informacji na temat plików cookie i umożliwi zainstalowanie żądanych plików cookie. Umożliwia także usunięcie aktualnie przechowywanych plików cookie.

 • Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybrać „Opcje”, następnie zakładkę „Prywatność” w oknie „Opcje”. Z rozwijanego menu wybrać „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”. Wyświetlą się opcje plików cookie i użytkownik będzie w stanie zaakceptować pliki cookie lub je odrzucić, zaznaczając odpowiednie pole.

 • Internet Explorer 6+

W menu „Narzędzia” wybrać „Opcje internetowe”, kliknąć zakładkę „Prywatność”. Wyświetli się sześć opcji parametrów prywatności, które umożliwiają użytkownikowi kontrolowanie liczby instalowanych plików cookie: Blokuj wszystkie pliki cookie, Wysoki, Średnio wysoki, Średni (poziom domyślny), Słaby i Akceptuj wszystkie pliki cookie.

 • Navigateur Safari

Z rozwijanego menu wybrać opcje „Preferencje” i otworzyć zakładkę „Bezpieczeństwo”. Wybrać żądaną opcję w sekcji „Akceptuj pliki cookie”.

Pozostałe przeglądarki

Aby uzyskać więcej informacji, w jaki sposób zarządzać plikami cookie za pomocą innych przeglądarek, sprawdzić swoją dokumentację lub pliki pomocy online.