• Nieuws

Persoonlijke beschermingsoplossingen van kop tot teen

Het is onze taak om vrouwen en mannen op het werk te beschermen. Daarom ontwerpen en produceren we complete persoonlijke en collectieve beschermingsoplossingen voor professionals over de hele wereld.

Meer lezen

 Ontdek onze nieuwe producten

Al onze expertise tot uw dienst

We helpen je om je vaardigheden te ontwikkelen via opleidingen, onze tutorials en onze expertisecentra. Ons downloadcentrum maakt het gemakkelijk om alle productinformatie en regelgevende informatie over onze assortimenten te vinden.

Missie

Al meer dan 45 jaar ontwerpt, standaardiseert, produceert en distribueert Delta Plus wereldwijd een volledig pakket oplossingen op het gebied van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's) om professionals op het werk te beschermen.

Familiegeschiedenis

Onze geschiedenis

Regelgevende informatie

WETTELIJKE
INFORMATIE

UPDATE 01/09/2023

U bent momenteel verbonden met de site van Delta Plus Groep. Door deze site te bezoeken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de huidige gebruiksvoorwaarden.

Informatie van de redacteur

Deze site is eigendom van het bedrijf Delta Plus Services.
Deze site wordt bewerkt door: Delta Plus Services

SAS met een kapitaal van 6.560.000 euro
Maatschappelijke zetel: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex
Ingeschreven bij het handels- en bedrijvenregister van Avignon onder nummer 529 319 980
SIRET: 529 319 980 000 23
BTW-nummer: FR 15 529 319 980

Tel: +33 (0)4 90 74 20 33
E-mail: information@deltaplus.fr

Directeur van de publicatie: J. Benoit
© DELTA PLUS 2023

Informatie over hosts

Deze site wordt gehost door:
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: 04 90 74 20 33

Intellectueel eigendom - Auteursrechten

De site www.deltaplus.eu evenals alle inhoud, met inbegrip van de domeinnaam en of het nu gaat om tekst, afbeeldingen, logo's, grafieken, video's, foto's, lay-out, of enig ander onderscheidend element, is eigendom van DELTA PLUS, of van een derde partij die aan DELTA PLUS het recht van gebruik en / of distributie heeft verleend.

Dit geheel vormt een werk in de zin van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en wordt in dit opzicht beschermd door het auteursrecht en elk ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht dat door hen wordt erkend volgens de geldende wetgeving. Deze site en alle inhoud ervan mag alleen worden gebruikt met voorafgaande toestemming.

Elke volledige of gedeeltelijke wijziging, weergave of reproductie voor een ander dan privégebruik is formeel verboden. Dit verbod geldt ongeacht het medium, het proces van reproductie, weergave en/of wijziging en ongeacht de duur.

Aansprakelijkheid

De op de website verstrekte informatie is indicatief en niet contractueel, en Delta Plus Services kan niet aansprakelijk worden gehouden. Ze kan gewijzigd of bijgewerkt worden zonder voorafgaande kennisgeving. Delta Plus behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen.

Delta Plus kan niet aansprakelijk worden gehouden voor:

 • Directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website deltaplus.eu en in het bijzonder enige operationele, financiële of commerciële verliezen, verlies van programma's en/of gegevens, in het bijzonder in het informatiesysteem van de gebruiker.
 • Directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de inhoud en/of het gebruik van de websites die aan de site deltaplus.eu zijn gekoppeld of waartoe gebruikers via de site deltaplus.eu toegang hebben.
 • Weglatingen en/of fouten die op de website kunnen voorkomen.

Gebruikers

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor materiële of immateriële, directe of indirecte schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan derden, met inbegrip van Delta Plus, als gevolg van onrechtmatig gebruik of exploitatie van de site deltaplus.eu en/of van een van de elementen ervan, ongeacht de oorzaak en plaats van het optreden van deze schade, en vrijwaart deltaplus.eu tegen de gevolgen van eventuele claims of acties waaraan zij als gevolg daarvan kan worden blootgesteld. De gebruiker van de website deltaplus.eu ziet af van het recht om actie tegen Delta Plus te ondernemen ingeval van een procedure die door een derde tegen hem wordt ingesteld als gevolg van onrechtmatig gebruik of exploitatie van de site Deltaplus.eu

HET BESCHERMEN VAN UW GEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS

UPDATE 01/09/2023

Wat zijn uw persoonsgegevens?

Dit artikel informeert deelnemers over de procedures voor het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens en over de mogelijkheden die zij daarbij hebben. Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken u als natuurlijke persoon te identificeren of u direct of indirect te herkennen. Dat kan een achternaam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer enz. zijn. 

In het kader van een informatieaanvraag
Wanneer u een online formulier, verzoek of enquête invult, kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens aan ons te verstrekken.
Het doel van dergelijke informatie is:
 • u te registreren als deelnemer;
 • contact met u op te nemen om u te informeren, vooral over de redenen waarom u contact met ons hebt opgenomen en een online formulier, verzoek of enquête hebt ingevuld;
 • uw vragen te beantwoorden.
In het kader van een bestelling
Delta Plus verzamelt en verwerkt gegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten in het kader van de uitvoering van bestellingen. Deze worden opgeslagen in het klantenbestand en zijn essentieel voor het beheer van de klantrelatie, met name de verwerking, uitvoering en beheer van bestellingen, werving, productie, opvolging van aanvragen en klantenbestanden.

In het kader van facturatie en boekhouding m.b.t. de klant
Delta Plus gebruikt ook gegevenswerking die persoonsgegevens kunnen bevatten in het kader van facturatie en boekhouding m.b.t. de klant, vooral voor de inning van haar klantenvorderingen.
Delta Plus bewaart de gegevens slechts voor de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Voor boekhoudkundige doeleinden worden ze bewaard gedurende 10 jaar vanaf het einde van de boekhoudperiode. Onverminderd bewaarverplichtingen of toepasselijke verjaringstermijnen, worden de gegevens van de klant ook bewaard voor de duur van de contractuele relatie en 10 jaar daarna, voor wervingsdoeleinden.

 

Wie kan uw persoonsgegevens gebruiken?

De verwerkingsverantwoordelijke is Delta Plus. Toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke, die bevoegd zijn om ze te verwerken vanwege hun taken. De verzamelde informatie kan eventueel worden meegedeeld aan derden die contractueel aan het bedrijf zijn verbonden voor de uitvoering van uitbestede taken, in het bijzonder aan haar dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op of de inning van schulden van klanten, zonder dat daarvoor toestemming van de klant nodig is.
 

Toegang tot, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens

In overeenstemming met de verordening gegevensbescherming, en binnen de limieten die met name zijn bepaald door art. 12 t/m 22 van de AVG:
Hebben de personen op wie de verzamelde gegevens betrekking hebben recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van de gegevens die hen betreffen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan voor legitieme redenen; dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende post- of e-mailadres:
- per e-mail naar rgpd@deltaplus.eu vergezeld van een gescande kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.
-    of per post naar het volgende adres DELTA PLUS - ZAC la Peyrolière - BP 140 - APT (84400), vergezeld van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.
Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.
In overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 en (EU) Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 van toepassing vanaf 25 mei 2018, verbindt Delta Plus zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van persoonsgegevens en de rechten van de personen van wie de gegevens zijn verzameld te waarborgen.

 

Duur van gegevensverwerking door DELTA PLUS

Persoonsgegevens worden door DELTA PLUS opgeslagen voor de strikte uitvoering van het informatieverzoek of de online enquête en worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze werden verzameld, volgens de geldende regelgeving.
 

Verwerking en opslag van persoonsgegevens

Het verzamelen, verwerken en/of gebruiken van uw persoonsgegevens is uitsluitend voorbehouden aan ons bedrijf, in het bijzonder om te reageren op uw eerste verzoek. De opslag van uw persoonsgegevens is uitsluitend beperkt tot ons bedrijf. Na verzameling worden uw persoonsgegevens via internet verstuurd met een 128-bit SSL-codering. Daarnaast kunt u ons toestaan om u informatiedocumenten of nieuwsbrieven te sturen. U geeft ons deze toestemming wanneer u zich voor het eerst registreert.
Tijdens de enquêtes worden de verschillende onderzoeken die door ons bedrijf zijn uitgevoerd en de antwoorden van de respondenten statistisch verwerkt, in overeenstemming met de ethische code voor markt- en opinieonderzoeksbureaus.
Verstrekte persoonsgegevens worden alleen openbaar gemaakt met uw toestemming. Als onderdeel van de verwerking van uw verzoeken en het gebruik van onze diensten kunnen we informatie verstrekken aan onderaannemers die we hebben ingeschakeld. Deze ontvangen alleen de informatie die nodig is voor de uitvoering van hun opdracht overeenkomstig art. 35 van de wet van 6 januari 1978.
Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt door Delta Plus of haar dienstverleners binnen de Europese Unie en worden niet overgedragen aan derde landen.

Met wie contact opnemen over persoonsgegevens?

Bij vragen over persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, die bevoegd is om alle kwesties met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te behandelen, op het volgende adres: rgpd@deltaplus.eu
Als u geen bevredigend antwoord op uw verzoek krijgt, kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, de regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in Frankrijk, rechtstreeks op de website https://www.cnil.fr/fr/agir of per post op het adres Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Cookiebeleid

UPDATE 01/09/2023

Als u op de site wilt surfen, moet u uw browser zo instellen dat deze 'sessiecookies' of 'tijdelijke cookies' accepteert. Het doel van deze cookies is om de aankoop mogelijk te maken; aan het einde van uw bezoek worden ze vernietigd. Dit zijn geen 'permanente cookies', die wij niet gebruiken.

Welkome op de website www.deltaplus.eu, gepubliceerd door SAS Delta Plus Services.

Om u antwoord te geven op al uw vragen over het gebruik van cookies op onze website, in het bijzonder over de oorsprong en het gebruik van de surfinformatie die tijdens uw bezoek wordt verwerkt, hebben we deze sectie gecreëerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de 'Gids voor goede praktijken met betrekking tot het gebruik van advertentiecookies', opgesteld onder auspiciën van de Franse Directe en Digitale Marketingunie.
De website www.deltaplus.eu gebruikt cookies om u meer diensten en gepersonaliseerde content te kunnen bieden om aan uw behoeften te voldoen.

 

Wat is een cookie?

Tijdens het raadplegen van de site www.deltaplus.eu kan informatie met betrekking tot de navigatie door uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) op onze site worden geregistreerd in tekstbestanden die "cookies" worden genoemd en op uw terminal worden geïnstalleerd. Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

Wat voor cookies worden er gebruikt?

 • Strikt noodzakelijke cookies
Er is een lijst met cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze site, zodat u met name uw winkelmandje kunt aanvullen, toegang krijgt tot onze klantenzone...
Enkele voorbeelden:
 
COOKIE BESCHRIJVING
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Sessie-ID om de sessie-informatie van de gebruiker te koppelen
PUSHINFOhome-cnil-message Helpt u uw keuze van de pop-up informatie over de aanwezigheid van cookies op onze website te behouden.
COOKIE_SUPPORT, LANG Hiermee kunt u vaststellen of uw browser cookies ondersteunt of niet.
GUEST_LANGUAGE_ID Hiermee kunt u uw navigatietaal op de website behouden.
SITE Hiermee kunt u de URL van de Delta Plus-site die u bezoekt behouden.
COMPANY_ID, USER_UUID Bewaart een technische ID over uw gebruikerssessie zolang u bent ingelogd.

Deze cookies worden geplaatst door Delta Plus.
 • Analytische cookies
Hoewel de deltaplus.eu website een klantaccountgedeelte en pagina's met beperkte toegang bevat, zijn de cookies die op deze site zijn geïnstalleerd alleen analytische en prestatiecookies.
Analytische cookies verzamelen gegevens gerelateerd aan het gebruik van onze website. Ze helpen ons om de werking van onze website te verbeteren, om te weten welke delen van de site het meest interessant zijn voor onze klanten, en om meer te weten te komen over de effectiviteit van onze promotiecampagnes. Dit helpt ons om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.
Wij gebruiken analytische/prestatiecookies om:
Wanneer u verbinding maakt met onze website, kunnen we verschillende cookies op uw apparaat installeren om ons in staat te stellen uw browser te herkennen tijdens de geldigheidsduur van de cookie, en om ons in staat te stellen:
 • om statistieken en bezoekvolumes en het gebruik van de verschillende elementen van onze website vast te stellen, waardoor we de interesse en ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren;
 • om de presentatie van onze website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem enz.) afhankelijk van de hardware en software van uw apparaat voor weergave of lezen;
 • om informatie op te slaan met betrekking tot een formulier dat u op onze site hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of met producten, diensten of informatie die u op onze site hebt gekozen (geabonneerde diensten, inhoud van uw winkelwagentje enz.) 
 • om u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke delen van onze website, zoals de Professionele Ruimte met behulp van identificatiegegevens;
 • om beveiligingsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde tijd opnieuw wordt gevraagd om in te loggen op content of een dienst;
 • om bezoekersgedrag te identificeren om onze site te verbeteren.

Hoe lang worden cookies opgeslagen op uw apparaat?

Onze analytische cookies zijn permanente cookies. We gebruiken ze om het gedrag van bezoekers over een langere periode beter te begrijpen of om door u gevraagde diensten te verlenen met personalisatie van de website en opgeslagen content. Deze cookies kunnen 24 uur op uw computer worden opgeslagen, afhankelijk van de taak die ze helpen uitvoeren.

Beheer of wissen van cookies

U kunt uw cookies beheren via uw internetbrowser. U kunt uw browser op elk moment zo instellen dat deze u waarschuwt telkens wanneer u een cookie ontvangt. Daardoor kunt u beslissen of u de cookie al dan niet accepteert. Cookies kunnen nooit gegevens van uw harde schijf lezen en u kunt ze op elk moment van uw computer verwijderen. Meer informatie hierover vindt u in de help-tab van uw browser.

Hoe cookies op onze site uitschakelen/inschakelen?

Hieronder leggen we uit hoe u cookies op uw computer kunt beheren via de belangrijkste internetbrowsers.

 • Google Chrome

Selecteer in het Instellingenmenu 'Geavanceerde instellingen weergeven' onderaan de pagina en klik op de knop 'Contentinstellingen' in het gedeelte Privacy. Het gedeelte bovenaan de pagina dat dan verschijnt, vertelt u meer over cookies en stelt u in staat de gewenste cookies in te stellen. Ook kunt u er momenteel opgeslagen cookies verwijderen.

 • Mozilla Firefox

Selecteer in het Tools-menu 'Opties' en selecteer het tabblad Privacy in het venster Opties. Kies in het vervolgkeuzemenu 'Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken'. Hierdoor worden de opties voor cookies weergegeven en kunt u ervoor kiezen om ze te accepteren of weigeren door het juiste vakje aan te vinken.

 • Internet Explorer 6+

Selecteer in het Tools-menu 'Internetopties' en klik op het tabblad Privacy. U ziet privacy-instellingen met zes opties waarmee u het aantal cookies kunt bepalen dat wordt opgeslagen: Alle cookies blokkeren, Hoog, Gemiddeld Hoog, Gemiddeld (standaardniveau), Laag en Alle cookies accepteren.

 • Navigateur Safari 

Selecteer in het vervolgkeuzemenu de optie 'Voorkeuren' om het tabblad Beveiliging te openen. Selecteer de gewenste optie in het gedeelte 'Cookies accepteren'.

Alle andere browsers

Raadpleeg uw onlinedocumentatie of helpbestanden voor meer informatie over het beheren van cookies via andere browsers.