Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
 • Novinky

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

Regulačné informácie

PRÁVNE
INFORMÁCIE

AKTUALIZÁCIA 01/09/2023

Ste práve na stránkach skupiny Delta Plus. Vstupom na tieto stránky používateľ súhlasí s platnými podmienkami používania.

Informácie editora

Tieto stránky sú vlastníctvom spoločnosti Delta Plus Services.
Stránky upravuje: Delta Plus Services

SAS so základním imaním 6 560 000,00 EUR
Sídlo: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex
Zapísaná v obchodnom registri v Avignone pod číslom 529 319 980
IČO: 529 319 980 000 23
IČ DPH: FR 15 529 319 980

Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33
E-mail: information@deltaplus.fr

Riaditeľ pre zverejňovanie: J. Benoit
© DELTA PLUS 2023

Informácie o poskytovateľovi hostingu

Hosting sídla zabezpečuje:
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: 04 90 74 20 33

Duševné vlastníctvo – Autorské práva

Webové stránky www.deltaplus.eu, ako aj všetok obsah vrátane názvu domény a textu, obrázkov, log, grafík, videí, fotografií, rozvrhnutia alebo iných rozlišovacích prvkov je vlastníctvom spoločnosti DELTA PLUS alebo tretej strany, ktorá spoločnosti DELTA PLUS postúpila právo používania a/alebo distribúcie.
Tento celok predstavoval prácu definovanú podľa zákonníka duševného vlastníctva a je teda chránený autorským právom a ďalším právom duševného či priemyselného vlastníctva uznávaným v zmysle platných zákonov. Tieto stránky a všetok ich obsah sa môže používať len na základe predchádzajúceho súhlasu.
Akákoľvek celková alebo čiastočná zmena, zobrazovanie a rozmnožovanie na účely iného ako súkromného použitia je formálne zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje na akékoľvek médium, proces rozmnožovania, zobrazovania a/alebo zmeny a akúkoľvek dobu trvania. 

Zodpovednosť

Informácie uvedené na stránke sú informatívne, nie sú zmluvné a Delta Plus Services nenesú zodpovednosť.

Obsah môže byť upravený alebo aktualizovaný bez upozornenia. Delta Plus si tiež vyhradzuje právo vykonávať vylepšenia a/alebo úpravy kedykoľvek a bez upozornenia.

Delta Plus nezodpovedná za nasledovné :

 • Priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu, vyplývajúce z používania stránky deltaplus.eu, a to najmä prevádzkové, finančné alebo obchodné straty, strata programov a/alebo údajov najmä v informačnom systéme používateľa.
 • Priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu, vyplývajúce z obsahu a/alebo používania webových stránok prepojených so stránkou deltaplus.eu alebo ku ktorým môžu mať používatelia prístup cez stránku deltaplus.eu.
 • Opomenutia a/alebo chyby, ktoré môžu byť obsiahnuté na webovej stránke.

Užívatelia

Používateľ tejto stránky je zodpovedný za materiálne alebo nehmotné, priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu spôsobené akejkoľvek tretej strane, vrátane Delta Plus, v dôsledku používania alebo nezákonného využívania stránky deltaplus.eu a/alebo jednej z jej prvkov, bez ohľadu na príčinu a miesto vzniku týchto škôd, a ručí deltaplus.eu proti dôsledkom akýchkoľvek nárokov alebo konaní, ktorým môže byť v dôsledku toho vystavená.
Používateľ stránky deltaplus.eu sa vzdáva práva iniciovať akúkoľvek žalobu proti Delta Plus v prípade, že tretia strana proti nej podnikne právne kroky v dôsledku nezákonného používania a/alebo využívania Deltaplus.eu.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJOV
JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ

AKTUALIZÁCIA 01/09/2023

Aké sú vaše osobné údaje?

Tento článok informuje účastníkov o postupoch zhromažďovania a používania ich osobných údajov a o možnostiach, ktoré majú v tejto súvislosti k dispozícii. Osobné údaje sú informácie, ktoré vám umožňujú byť identifikovaný ako fyzická osoba alebo byť priamo alebo nepriamo rozpoznaný. Môže to byť meno, krstné meno, dátum narodenia, poštová adresa, emailová adresa, telefón atď.


V rámci žiadosti o informácie

Po vyplnení online formulára, môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných údajov. Účelom takýchto informácií je:
 • registrácia obchodného partnera;
 • kontaktovať vás, aby sme vás informovali najmä o dôvode (dôvodoch), prečo ste nás kontaktovali a vyplnili online formulár, žiadosť alebo prieskum;
 • reagovať na vaše požiadavky.


V kontexte objednávky

Delta Plus zhromažďuje a implementuje spracovanie údajov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje v súvislosti so spracovaním objednávok. Tieto informácie sú zaznamenané v jeho zákazníckej zložke a sú nevyhnutné pre riadenie vzťahu so zákazníkom, najmä spracovanie, realizáciu a správu objednávok, získavanie, výrobu, vybavovanie požiadaviek a zákazníckych spisov.

V rámci fakturácie a účtovníctva voči zákazníkovi.

Spoločnosť Delta Plus využíva aj spracovanie údajov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje v rámci fakturácie a účtovníctva voči zákazníkovi, najmä na vymáhanie svojich pohľadávok voči zákazníkovi.
Delta Plus uchováva údaje len po dobu nevyhnutnú pre operácie, pre ktoré boli zhromaždené, v súlade s platnými predpismi. Pre účely účtovníctva sa uchovávajú 10 rokov od skončenia účtovného obdobia. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné povinnosti uchovávania alebo premlčacie doby, údaje zákazníka sa uchovávajú aj počas trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po ňom na účely vyhľadávania.

 

Kto môže pracovať s vašimi osobnými údajmi?

Správcom údajov je spoločnosť Delta Plus. Prístup k osobným údajom bude prísne obmedzený na zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí sú oprávnení ich spracúvať z titulu svojich povinností. Zhromaždené informácie môžu byť oznámené tretím stranám prepojeným so spoločnosťou na základe zmluvy o výkone subdodávateľských úloh, najmä jej poskytovateľom služieb zodpovedným za monitorovanie alebo vymáhanie pohľadávok zákazníkov bez toho, aby bol potrebný súhlas zákazníka.
 

Prístup, úprava, vymazanie osobných údajov

V súlade s nariadením o ochrane údajov a v medziach stanovených najmä článkami 12 až 22 GDPR:
Osoby, ktorých sa zhromaždené údaje týkajú, majú právo na prístup, opravu, vymazanie a prenosnosť údajov, ktoré sa ich týkajú, ako aj právo namietať proti ich použitiu z oprávnených dôvodov, pričom toto právo možno uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa údajov na nasledujúcej poštovej alebo e-mailovej adrese:
- e-mailom na rgpd@deltaplus.eu spolu s naskenovanou kópiou podpísaného dokladu totožnosti.
- alebo poštou na adresu: DELTA PLUS - ZAC la Peyrolière - BP 140 - APT (84400), spolu s kópiou podpísaného dokladu totožnosti.
Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť CNIL.
V súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov zo 6. januára 1978 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 platným od 25. mája 2018, Delta Plus sa zaväzuje zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti osobných údajov a práv osôb, ktorých údaje boli zhromaždené.

 

Doba spracúvania osobných údajov spoločnosťou DELTA PLUS

Zhromaždené osobné údaje spoločnosť par DELTA PLUS uchováva na presné vybavenie žiadosti o informácie alebo online prieskumu a uchováva ich počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu, na ktorý sa zhromažďujú, v súlade s platnými predpismi.
 

Spracovanie a uchovávanie osobných údajov

Zhromažďovanie, spracovanie a/alebo používanie vašich osobných údajov je výlučne vyhradené pre našu spoločnosť, a to najmä za účelom odpovede na vašu počiatočnú požiadavku. Ukladanie vašich osobných údajov je obmedzené výlučne na našu spoločnosť. Po zhromaždení sa vaše osobné údaje prenášajú cez internet pomocou 128-bitového šifrovania SSL. Okrem toho nám môžete povoliť zasielanie informačných materiálov alebo newsletterov. Toto povolenie od vás získavame na základe vášho súhlasu pri prvej registrácii.
Počas prieskumov budú našou spoločnosťou realizované rôzne štúdie a odpovede respondentov štatisticky spracované v súlade s etickým kódexom spoločností zaoberajúcich sa prieskumom trhu a verejnej mienky.
Poskytnuté osobné údaje budú zverejnené iba s vaším súhlasom. Pri spracovávaní vašich požiadaviek a využívaní našich služieb môžeme sprístupniť informácie subdodávateľom, s ktorými spolupracujeme a ktorí dostanú iba informácie potrebné na plnenie svojho poslania v súlade s článkom 35 zákona zo 6. januára 1978.
Osobné údaje účastníkov spracúva spoločnosť Delta Plus alebo jej poskytovatelia služieb v rámci Európskej únie a neprenášajú sa do tretích krajín.

Na koho sa obrátiť v súvislosti s osobnými údajmi?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa osobných údajov sa môžu obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý je oprávnený riešiť všetky otázky súvisiace s ochranou osobných údajov, na adrese: rgpd@deltaplus.eu

Ak na svoju žiadosť nedostanete uspokojivú odpoveď, môžete podať sťažnosť na Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, čo je regulačný orgán zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania predpisov o ochrane osobných údajov vo Francúzsku, priamo na webovej stránke https://www.cnil.fr/fr/agir alebo poštou na nasledujúcu adresu Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Zásady používania súborov cookie

AKTUALIZÁCIA 01/09/2023

Pre prezeranie stránky Delta Plus bude potrebné prehliadač nastaviť na akceptovanie  „dočasné súbory cookie“. Účelom tohto súboru cookie je umožniť nákup a na konci vašej návštevy sa zničí. Používaniu „trvalých cookies“ sa spoločnosť Delta Plus zdržiava.
Vitajte na stránke www.deltaplus.eu, ktorú vydáva SAS Delta Plus Services.
Aby sme vám mohli poskytnúť odpovede na prípadné otázky týkajúce sa používania súborov cookie na našej stránke, najmä pôvodu a používania informácií o prehliadaní spracovaných počas vašej návštevy, vytvorili sme túto sekciu v súlade s odporúčaniami „Sprievodcu na osvedčené postupy týkajúce sa používania súborov cookie pre reklamy“ vypracované pod záštitou Francúzskej únie priameho a digitálneho marketingu.
Stránka www.deltaplus.eu sa zaviazala poskytovať vám viac služieb a personalizovaný obsah podľa vašich potrieb a používa súbory cookie.

 

Čo je súbor cookie?

Počas prezerania stránok www.deltaplus.eu sa informácie týkajúce vášho prezerania cez vaše zariadenie (počítač, tablet, smartfón atď.) sa pravdepodobne zapisujú do textových súborov nazývaných „cookies“, nainštalovaných do vášho zariadenia. Informácie v týchto súboroch môže čítať alebo upravovať iba vystavovateľ tohto súboru cookie.

Aké druhy cookies sa používajú?

 • Nevyhnutne potrebné súbory cookies
Existuje zoznam súborov cookies potrebných na používanie našich stránok, ktoré vám umožňujú najmä pridávať položky do košíka, vstupovať do našej zákazníckej zóny...
Zopár príkladov:
 
COOKIE POPIS
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Identifikátor relácie na prepojenie informácií o relácii používateľa
PUSHINFOhome-cnil-message Umožňuje ponechať váš výber na zobrazení kontextovej informácie o prítomnosti súborov cookie na našej stránke.
COOKIE_SUPPORT, LANG Umožňuje určiť, či váš prehliadač podporuje súbory cookie alebo nie.
GUEST_LANGUAGE_ID Umožňuje zachovať predvolený jazyk na stránke.
SITE Umožňuje ponechať si adresu URL stránky Delta Plus, ktorú si prehliadate.
COMPANY_ID, USER_UUID Keď ste prihlásení, uchováva technické ID vo vašom užívateľskom konte.

Súbory cookie evidované spoločnosťou Delta Plus.
 • Analytické cookies
Hoci webová stránka deltaplus.eu obsahuje oblasť zákazníckeho účtu a stránky s obmedzeným prístupom, súbory cookie nainštalované na tejto stránke sú iba analytické a výkonné súbory cookie.
Analytické cookies zhromažďujú údaje týkajúce sa používania našej webovej stránky. Pomáhajú nám zlepšiť spôsob, akým naša stránka funguje, poznať časti stránky, ktoré našich zákazníkov najviac zaujímajú, a dozvedieť sa viac o účinnosti našich propagačných kampaní. To všetko nám pomáha umožniť našim používateľom zlepšiť ich návštevu na našej stránke.
Keď sa pripojíte na našu stránku, môžeme do vášho terminálu nainštalovať rôzne súbory cookie, ktoré nám umožnia rozpoznať váš prehliadač počas doby platnosti súboru cookie a umožniť nám:
 • vytvárať štatistiky a objemy návštevnosti a používania pre rôzne prvky tvoriace našu stránku, čo nám umožňuje zlepšiť záujem a ergonómiu našich služieb;
 • prispôsobiť prezentáciu našej stránky preferenciám zobrazenia vášho koncového zariadenia (použitý jazyk, rozlíšenie displeja, použitý operačný systém atď.) počas vašich návštev na www.deltaplus.eu podľa prezerania alebo čítania hardvéru a softvéru na vašom koncovom zariadení;
 • uchovávať informácie týkajúce sa formulára, ktorý ste vyplnili na našej stránke (registrácia alebo prístup k vášmu účtu) alebo produktov, služieb alebo informácií, ktoré ste si vybrali na našej stránke (prihlásená služba, obsah košíka vašej objednávky atď.)
 • umožniť vám prístup k vyhradeným a osobným oblastiam našej stránky, ako je napríklad Profesionálny priestor, prostredníctvom identifikátorov;
 • implementovať bezpečnostné opatrenia, napríklad keď budete požiadaní o opätovné prihlásenie k obsahu alebo službe po určitom čase.
 • identifikovať správanie návštevníkov s cieľom zlepšiť našu stránku.

 

Ako dlho sú cookies uložené vo vašom zariadení?

Naše analytické súbory cookie sú trvalé súbory cookie. Používame ich na to, aby sme sa dozvedeli viac o správaní návštevníkov počas dlhšieho časového obdobia alebo aby sme vám mohli poskytnúť služby, ktoré ste si vyžiadali s personalizáciou webovej stránky a uloženého obsahu. Tieto súbory cookie môžu byť uložené vo vašom počítači až 24 hodín v závislosti od úlohy, ktorú pomáhajú vykonávať.

Správa alebo vymazanie cookies

Súbory cookie môžete spravovať prostredníctvom svojho internetového prehliadača. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil vždy, keď dostanete súbor cookie. To vám umožňuje rozhodnúť sa, či prijmete súbor cookie alebo nie. Súbory cookie nemôžu v žiadnom prípade čítať údaje z vášho pevného disku a môžete ich kedykoľvek vymazať zo svojho počítača. Viac informácií o tom nájdete na karte pomocníka vášho prehliadača.

Ako zakázať/povoliť cookies na našej stránke?

Nižšie vysvetľujeme, ako spravovať súbory cookie vo vašom počítači prostredníctvom hlavných internetových prehliadačov.

 • Google Chrome

V ponuke Nastavenia vyberte v dolnej časti stránky možnosť „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a v časti Ochrana osobných údajov kliknite na tlačidlo „Nastavenia obsahu“. Sekcia v hornej časti stránky, ktorá sa zobrazí, vám potom povie viac o súboroch cookie a umožní vám nastaviť požadované súbory cookie. Umožňuje tiež vymazať aktuálne uložené súbory cookie.

 • Mozilla Firefox

V ponuke Nástroje vyberte „možnosti“ a v okne Možnosti vyberte kartu Ochrana osobných údajov. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť „Použiť vlastné nastavenia pre históriu“. Tým sa zobrazia možnosti pre súbory cookie a začiarknutím príslušného políčka ich môžete povoliť alebo odmietnuť.

 • Internet Explorer 6+

V ponuke Nástroje vyberte položku „Možnosti siete Internet“ a kliknite na kartu Ochrana osobných údajov. Uvidíte nastavenia ochrany osobných údajov so šiestimi možnosťami, ktoré vám umožňujú kontrolovať počet súborov cookie, ktoré sa budú ukladať: Blokovať všetky súbory cookie, Vysoká, Stredne vysoká, Stredná (predvolená úroveň), Nízka a Prijať všetky súbory cookie.

 • Navigátor Safari

V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť „predvoľby“ a otvorte kartu Zabezpečenie. V časti „akceptovať súbory cookie“ vyberte požadovanú možnosť.

Všetky ostatné prehliadače

Ďalšie informácie o tom, ako spravovať súbory cookie prostredníctvom iných prehliadačov, nájdete v online dokumentácii alebo súboroch pomocníka.